If You Love Somebody Set Them Free lyrics by Sting

Sting - If You Love Somebody Set Them Free lyrics